Privacy- en Cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’  of ‘ Lidl’ ) omgaat met uw persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens worden alle gegevens bedoeld die iets over u zeggen en die direct of indirect aan u gekoppeld (kunnen) worden.  In het vervolg van deze privacyverklaring zal dit aangeduid worden als ‘gegevens’.

Onder ‘verwerking’ en ‘verwerken’ verstaan wij iedere handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, aanpassen, doorgeven of gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’) en de Telecommunicatiewet (‘Tw’). Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door ons zijn verkregen (doeleinden zijn beschreven in deze privacyverklaring);
 • alleen die gegevens verwerken die nodig zijn voor deze doeleinden;
 • uw toestemming zullen vragen voor de verwerking van gegevens, wanneer dit wettelijk vereist is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat uw gegevens goed beveiligd zijn.

1.1 Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden door uw browser automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

 • uw IP-adres;
 • datum en tijdstip van uw bezoek aan deze website;
 • de naam en het URL van het door u opgevraagde bestand;
 • de website/applicatie van waaruit u deze website bezoekt (refereer URL);
 • de browser die u gebruikt en, voor zover van toepassing, het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de naam van uw serviceprovider;

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’ om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen;
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren;

De gegevens worden gedurende een periode van 7 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

Ontvangers/categorieën ontvangers

Wij kunnen bovengenoemde gegevensverwerking uitbesteden aan IT-bedrijven in de webhostingbranche. In dat geval worden deze bedrijven zorgvuldig door ons geselecteerd en worden er altijd goede afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

1.2 Cookies

Op deze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op uw eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van uw eindapparaat, kunnen we u niet direct identificeren. 

Hieronder worden drie categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

Verschillende cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

•             Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze  website goed te laten functioneren.

•             Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met uw voorkeuren voor het gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld onthouden wat uw voorkeurstaal is.

•             Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

•             Marketing of tracking cookies: hierdoor kunnen wij u op basis van uw surfgedrag advertentie-inhoud tonen die voor u relevant is. Uw surfgedrag kan worden bijgehouden op aan de hand van de verschillende websites die u bezoekt en de browsers en/of eindapparaten die u gebruikt en dit wordt gekoppeld aan een gebruikers-ID (unieke identificatie).

Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van  de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vindt u hier.

Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:

Functionele cookies

 • Uw cookievoorkeuren, bijvoorbeeld of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsten van cookies (CookieConsent)

Comfort cookies

 • Uw voorkeurstaal
 • Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de kaartfunctionaliteit in Bing Maps

Analytische cookies

 • gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze website, waaronder:
 • het browsertype en de browserversie die u gebruikt
 • het besturingssysteem van uw eindapparaat
 • de websitepagina die u hiervoor hebt bezocht
 • uw IP-adres
 • de tijd van uw serveraanvraag
 • uw individuele user-ID en
 • uw surfgedrag op de website
 • uw IP-adres wordt ‘ geanonimiseerd’ doordat de laatste drie cijfers van uw IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan u te linken.

Marketing of tracking cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van de website. Deze omvatten: het IP-adres, het gebruikte eindapparaat, het individuele gebruikers-ID en surfgedrag.
 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, waardoor gegevens in het algemeen niet meer tot de persoon herleidbaar zijn.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om u een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort cookies en marketing of tracking en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken/aanpassen door uw voorkeuren aan te passen. Dit doet u door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers

Wij werken samen met partijen die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd. Wij hebben met deze aanbieders afspraken gemaakt over de verwerking van uw gegevens. De ontvangers van uw gegevens zijn in het cookie-overzicht  opgenomen. Gezien de samenwerking met Google in de Verenigde Staten worden de gegevens die met de analytische cookies worden verwerkt, ook in de Verenigde Staten verwerkt.

Bewaartermijnen

U kunt de bewaartermijnen voor cookies vinden in bovengenoemd overzicht van cookies. Als er in de kolom “vervaltermijn” de term “persistent” staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat u uw toestemming hiervoor intrekt door uw voorkeuren aan te passen. De bewaartermijn voor zogenaamde sessie cookies is beperkt tot de duur van het bezoek van de website en deze cookies worden verwijderd bij het sluiten van de browser.

1.3 Bing Maps

In deze website is content van Microsoft Corporation (Bing Maps) geïntegreerd.  Dit is een kaartfunctie waarmee u onze locaties eenvoudig kunt vinden.

Als u onze website bezoekt, wordt Microsoft Corporation, geïnformeerd dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. U krijgt dan de kaart met daarop de door u gezochte locatie in Bing Maps te zien.  Om dit mogelijk te maken geven wij uw IP-adres door. De wettelijke basis voor de doorgifte van uw IP-adres aan Microsoft Corporation is het gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat u de op de website vermelde locaties gemakkelijk kunt terugvinden.

Voor de verwerking van uw gegevens in Bing Maps is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 in de Verenigde Staten (hierna: Microsoft) verantwoordelijk. Lees hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Microsoft. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

2. Contactformulier

Gegevens die u door middel van het contactformulier op onze website bij ons achterlaat, zoals: uw voor- en achternaam, e-mailadres, naam van het bedrijf waar u werkzaam bent, telefoonnummer en bericht, behandelen wij vertrouwelijk. Wij verwerken deze gegevens op basis van  ons gerechtvaardigd belang, namelijk het beantwoorden  van vragen van klanten. 

Het kan voorkomen dat wij derden inschakelen om uw vragen te helpen beantwoorden resp. contact met u op te nemen of dat wij uw vraag doorsturen aan contactpersonen binnen de Lidl-Groep met het verzoek voor de beantwoording daarvan zorg te dragen.

In het geval dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemd doel uitbesteden aan derden, gaat daar altijd een zorgvuldige selectie aan vooraf en maken wij met die derden in zogenaamde verwerkersovereenkomsten afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die u via ons contactformulier doet toekomen, worden door ons bewaard zolang deze nodig zijn voor de beantwoording van uw vraag of als er een wettelijke bewaarplicht geldt, zolang deze nodig zijn om aan die wettelijke verplichting te voldoen.

3. Externe ontvangers buiten de EU/EER

Met uitzondering van de verwerking van gegevens met betrekking tot Google Analytics en Bing Maps, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. In die gevallen zoals beschreven in paragraaf 1.2. vindt de doorgifte van persoonsgegevens plaats in overeenstemming met de daaraan in de (U)AVG gestelde voorschriften. De Europese Commissie heeft in zogenaamde adequaatheidsbesluiten verklaard dat een aantal derde landen een beschermingsniveau heeft dat vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Als een land geen vergelijkbaar beschermingsniveau heeft,  zorgen we ervoor dat de organisatie waarmee we samenwerken een passend beschermingsniveau biedt door middel van andere maatregelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u zich daarvoor wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming.

4. Uitoefening van uw privacyrechten

Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen heeft u een aantal rechten, te weten: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht van bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website  van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wij zetten ons te allen tijden in om uw privacy te waarborgen. Bent u van mening dat wij toch nog verbeterpunten hebben op het gebied van de bescherming van uw gegevens, dan horen wij dit graag.

Eventuele klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contact

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl *. 

[*Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens / privacy. Heeft u een algemene vraag/klacht neem dan contact op met vastgoed@lidl.nl

Versie: december 2020